شرکت سمپاشی پرتو سازگار محیط ایرانیان

دوشنبه 17 تیر 1398
دسته: آخرین مقالات
کد خبر: 97

زندگی جنسی کفشدوزک ladybird

بحث ما در مورد حشرات رنگارنگ و زيبائی است که کفشدوزک نام دارند. اين اسم عمومی آن، که خيلی قديمی است به اشکال گوناگون و به چندين زبان اروپايی و زبان سانسکريت تکرارشده است و منعکس سازنده عقايد گروهی از اقوام قديمی و کهن است.

بحث ما در مورد حشرات رنگارنگ و زيبائی است که کفشدوزک نام دارند. اين اسم عمومی آن، که خيلی قديمی است به اشکال گوناگون و به چندين زبان اروپايی و زبان سانسکريت تکرارشده است و منعکس سازنده عقايد گروهی از اقوام قديمی و کهن است. برای آنها حشره قرمزی که در آسمان پرواز می کند وابسته و متعلق به خدا است و به سوی او باز می گردد. رفتار و وضعيت کفشدوزک ها در هنگام توليد مثل بخوبی مطالعه شده است. بعضی اوقات رفتارش با رفتار حشرات ديگر يکسان و گاهی متفاوت است.

ملاقات جنس ها، خواستگاری و جفتگيری در بعضی گونه های کفشدوزک، برای نمونه در يک گونه از سيبری ، کفشدوزک های نر وماده به آسانی از هم تشخيص داده می شوند: سر کفشدوزک نر سفيد و کفشدوزک ماده سياه با خال های سفيد است. تشخيص کفشدوزک های نر و ماده گونه های اروپايی از روی ظاهر آنها کار مشکلی است يا حتی غير ممکن است. برای اين امر لازم است آنها را کالبد شکافی کرد يا منتظر ماند تا لحظه ای فرا برسد که کفشدوزک نر از بالا بر پشت کفشدوزک ماده بالا برود. اگر کفشدوزک های نر و ماده راچند روز قبل از جفتـگيری ايزولـه کنيـم (با گذاشتـن آنـها در پـتريديش-  شفاف) بعد به آنها اجازه جفتگيری دهيم، جفتگيری ممکن است در عرض چند ثانيه صورت گيرد. شناسايی جفت فورا صورت می گيرد و اگر کفشدوزک ماده تجربه جفتگيری داشته باشد، آنگاه نياز به خواستگاری و حرکات آماده سازی نيست. در مقابل، در هنگام ملاقات يک کفشدوزک نر و ماده باکره،صحنه های سرزنده و تعقيب، مبارزه و در نهايت جفتگيری روی می دهند. 

در هنگام ملاقات کفشدوزک نرAdalia با کفشدوزک های ديگر، او سعی می کند که بر پشت آنها بالا برود. اگر زير او کفشدوزکی از گونه ديگر يا کشدوزک نری قرار گيرد، کفشدوزک نر بلافاصله پياده می شود. اگر هم کفشدوزک ماده در زيرش باشد او سعی می کند که با او جفتگيری کند. در هنگام جفتگيری کفشدوزک ماده فعاليت های تغذيه ای زيادی ندارند، اگرچه از غذا هم امتناع نمی کند. کفشدوزک نر Adalia در هنگام جفتگيری معمولا حرکت نمی کند، و حتی اگر با يک گونه خيلی بزرگی (برای نمونه، کفشدوزک هفت نقطه ای) برخورد کند، با هيجان و با گرمی رفتار می کند و بطور متناوب و با شدت خودش را از چپ به راست حرکت می دهد، بنابراين توصيه نمی شود که اين جفت های جوان و کم سن و سال را بررسی و مشاهده کرد.

این عمل جفت گيری طولانی مدت، چه جنبه بيولوژیکی دارد؟ به نظر می رسيد که اين امر مضر است: حشرات، به نوعی نر ها، در اين مورد خيلی کم حرکت می کنند و تقريبا ثابت هستند و عرق هم نمی کنند و حتی ممکن است مورد صيد شکارچيان قرار گيرند. چرا تکامل مرحله جفتگيری آنها را اين همه طولانی کرده است ؟ به اين سئوال فقط يک جواب می توان داد: اين برای کفشدوزک نر بسيار مفيد است، چرا که او از جفتگيری کفشدوزک ماده با کفشدوزک های نر ديگر جلوگيری می کند و بنابراين شانس خودش را در انتقال ژنها يش به نتاج افزايش می دهد.

احتمال آميزش کفشدوزک ماده قرمز با نر قرمز (قرمز× قرمز) برابر ١۶ درصد، ماده سياه با نر سياه (سياه × سياه) برابر ٣۶ درصد و ماده سياه با قرمز و بالعکس (سياه × قرمز و قرمز × سياه) برابر ۴٨ درصد است.

 

اینستاگرام پرتوسازگار

طراحی و پیاده سازی: راد وب