یک شنبه 15 اسفند 1400
دسته: آخرین مقالات
کد خبر: 654

مخاطرات بهداشتی فعالیت جوندگان در مناطق شهري و بنادر و روشهاي کنترل آنها

با عنایت به نتایج حاصل از این تحقیق آلودگی شهرها، بنادر و کشتیها به موش به شکل یک پاندمی ومعضل جهانی عموم کشور هاي پیشرفته و در حال توسعه را تحت شعاع قرار داده که در این راستا بر حسب شرایط استراتژيها مختلفی به منظور کنترل جمعیت و جلوگیري از توسعه آلودگی به مناطق پاك اتخاذ گردیده است و اجرایی نمودن این راهکارها بر پایه مجموعهاي از سر فصلهاي مطالعاتی مورد توجه در کنترل و مبارزه با جوند گان شامل شناخت جنبههاي مختلف بیولوژیک وبیواکولوژیک موجود هدف، استفاده از تکنیکهاي جدید پیشگیري و مبارزه تلفیقی، انجام مستمرتستهاي بیواسی، اجراي دورههاي آموزشی تخصصی جهت تیم هاي مبارزه وکنترل جوندگان و در نهایت آموزش و استفاده از ابزار و وسایل کمک آموزشی و اطلاع رسانی در راستاي ارتقاء سطح آگاهی و نگرش عمومی بر اساس نقش و شرح وظایف تعریف شده افراد در جامعه ذیربط میباشد. کلمات کلیدي: بند ر، جوندگان، جونده کشها، رت، مبارزه با موش

راسته جوندگان با 34 خانواد ه، 354 جنس و 1780 گونه نزدیک به دو سوم از گونههاي شناخته شده پستانداران جهان را به خود اختصاص داده اند(1 .(این موجودات اکثرا داراي جثهاي کوچک، تکثیر سریع و سازش قابل توجه مورفولوژیک و بیو اکولوژیک با محیطهاي مختلف آبی، خشکی و درخت اند. جوندگان از زمانهاي قدیم از حیواناتی بوده اند که با انسان تماس داشتهاند و تماس موش خانگی به عصر نو سنگی و آغاز کشاورزي انسان یعنی حدود ده هزار سال پیش باز میگردد. موشها بیش از 130گونه از این راسته بزرگ را تشکیل داده و به عنوان مهمترین آفات اقتصادي و بهداشتی و احتمالا با هوشترین آنها در اماکن انسانی به زندگی خود ادامه می دهند
.1ـ موش خانگی Mouse House نام علمی: musculus Mus وزن بالغ: 3/14 تا 5/28 گرم طول بدن: 13تا 20سانتیمتر با احتساب دم رنگ: خاکستري مایل به قهوهاي دم: بدون مو تعد اد رایمان: 13 مرتبه در سال تعداد بچه در هر زایمان:5 تا 6 عدد سن بلوغ: 6 تا 10 هفتگی طول عمر: یک سال
موش نروژي Rat Norway اسامی مشابه: موش فاضلاب (Rat Sewer ،(موش قهوهاي (Rat Brown ،(موش بارانداز (Rat Wharf( نام علمی: norvegicus Ratus وزن بالغ: 200 تا 512 گرم طول بدن: 28 تا 49 سانتیمتر با احتساب دم رنگ: قهوه اي تا خاکستري و د ر سطح شکمی روشن دم: بد ون مو و کوتاه تر از طول سر و بدن، در سطح پشتی تیره و در سطح شکمی روشن , وزن بالغ: 143 تا 285 گرم طول بدن: 31 تا 46 سانتیمتر با احتساب دم رنگ: خاکستري مایل به سیاه و د ر سطح شکمی زرد ورشن دم: بلندتر از طول سر و بد ن و بدون مو تعدا زایمان: در سال سه بار یا بیشتر که در فصل زمستان و بهار شدت مییابد. تعداد بچه در هر زایمان: 5 تا هشت عدد سن بلوغ: 6 تا 10 هفتگی طول عمر: یک سال
موش سقف Rat Roof اسامی مشابه: موش سیاه (Rat Black ،(موش کشتی (Rat Ship( نام علمی: ratus Ra وزن بالغ: 143 تا 285 گرم طول بدن: 31 تا 46 سانتیمتر با احتساب دم رنگ: خاکستري مایل به سیاه و د ر سطح شکمی زرد ورشن دم: بلندتر از طول سر و بد ن و بدون مو تعدا زایمان: در سال سه بار یا بیشتر که در فصل زمستان و بهار شدت مییابد. تعداد بچه در هر زایمان: 5 تا هشت عدد سن بلوغ: 6 تا 10 هفتگی طول عمر: یک سال
اقدامات بهداشتی (Sanitation( یکی از ابتدایی ترین و بنیادي ترین اقدامات د ر جهت آغاز مبارزه با جوندگان آموزش و ایجاد آگاهی و نگرش مناسب در جامعه هدف می باشد که دراین راستا انتقال اطلاعات ضروري وتخصصی بر اساس میزان انتظاري خواهد بود که تیم مبارزه از مخاطب در جهت همکاري سازند ه دارد. استفاده از پمفلت، جزوات و بروشورهاي سطح بندي شده آموزشی، برگزاري سمینارو گارگاههاي مناسب و نمایش فیلمهاي آموزشی با هدف ایجاد زمینههاي مثبت همکاري در افراد بسیار ضروري و مفید خواهد بود. رعایت دائمی و مستمر بهداشت یکی از اصول پایه اي به منظور کنترل موشها است چرا که اگر این اقدامات مرتبا و بطور مناسبی انجام نگیرد با تحت شعاع قرار دادن دیگر اقدامات مبارزهاي از تاثیر آنها کاسته و موجب بازگشت سریع موشها به منطقه خواهد شد. مدیریت صحیح محیط د ر جهت مبارزه با جوندگان علاوه بر کاهش پناهگاههاي سهل الوصول موجب کاهش منابع غذایی براي موشها نیز میگردد. استفاده از پالت بندي جهت دپوي لوله ها، چوب و الوار، صندوق و جعبههاي مشابه نه تنها تاثیر بسیاري در کاهش پناهگاه وشناسایی و مشاهده سریع موشها در محوطه انبار

نام
نظر شما
captcha
تا کنون نظری ثبت نشده
طراحی و پیاده سازی: راد وب